RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Wędkarze Okręgu PZW ............. mają prawo korzystania ze zniżek w zakupie zezwoleń wyłącznie po wniesieniu w macierzystym Okręgu rocznej okręgowej składki na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN
OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W TARNOWIE
ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów, NIP: 8731111675
 1. System dostępny pod adresem https://zezwolenia.pzwtarnow.pl/ oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb wędką.
 2. System udostępnia zezwolenia okresowe na wędkowanie: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe, 14-dniowe dla wędkarzy zrzeszonych w PZW, niezrzeszonych oraz cudzoziemców, a ponadto zezwolenia roczne dla niezrzeszonych i cudzoziemców.
 3. Warunkiem niezbędnym uzyskania zezwolenia na wędkowanie w systemie on-line jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zakupione, wydrukowane lub zarejestrowane na urządzeniach elektronicznych zezwolenie jest ważne:
  • - dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską.
  • - dla obywateli polskich nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską.
  • - dla cudzoziemców z dokumentem tożsamości - bez konieczności posiadania karty wędkarskiej.
 5. Walory zakupu E-Zezwoleń w oparciu o system płatności on-line:
  1. płatności on-line umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonanie opłat za wędkowanie.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-line nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  3. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawne Platnosci.pl). W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
   • - moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
   • - moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 6. Po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU, E-zezwolenie dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności.
 7. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status przyciskiem [Sprawdź stan transakcji] na stronie, do której zostaje klient skierowany.
 8. Jeśli płatność została potwierdzona, na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu elektronicznym.
 9. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Okręgu PZW w Tarnowie.
 10. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Tarnowie, adres ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów, lub pod numerem telefonu: +48 14 621 33 92.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgu PZW w Tarnowie, adres ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www https://zezwolenia.pzwtarnow.pl/ w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW.
 12. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez podmiotom trzecim.
UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez Internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
­­­­­­­Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1.) (dalej RODO), PZW informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie siedzibą w przy ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów nr KRS 0000058060 reprezentowany przez Prezesa Zarządu Okręgu, tel. +48 14 621 33 92.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów rejestrowych prowadzonych przez PZW na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c tj. w związku z niezbędnością przetwarzania danych osobowych do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. f tj. w związku z niezbędnością przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach, (Dz. U. 2017. poz. 210 z późn. zm.)
  • § 10 pkt.2 w zw. z § 14 pkt. 1 i 7 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z 2017r.
 3. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione osoby, zobowiązane do ich zachowania w tajemnicy. Odbiorcą danych mogą być podmioty, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania członkostwa w PZW i skreślenia z ewidencji, w każdym razie przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi członkostwo i działalność w PZW.
 6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, poprawiania, aktualizowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi na przetwarzanie do organy nadzorczego.